Information about data processing

[PL]
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Amartus Polska sp. z o.o., ul. Wasilewskiego 20/14, 30-305 Kraków, nr KRS: 0000466250 (Administrator) informuje, że:

I. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, wizerunek są przetwarzane przez Administratora w celach związanych z promocją Amartus Polska sp. z o.o., w tym w szczególności w celu opublikowania Pani/Pana wizerunku w mediach społecznościowych.

II. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

III. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych nie powoduje konsekwencji.

IV. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesiecy.

V. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody w każdym czasie.

VI. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym zaufanym partnerom, takim jak na przykład:

  • Amartus Limited z siedzibą w Irlandii;
  • usługodawcom – podmiotom świadczącym usługi dla Administratora, m.in. usługi IT.

VII. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, np. podmiotom świadczącym usługi hostingu; w tym przypadku przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych albo odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej. Wskazane zabezpieczenia są udostępniane w siedzibie Administratora.

VIII. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

IX. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Prosimy o zgłaszanie wszelkich wątpliwości i pytań w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych w pierwszej kolejności do: Edyty Gryboś (edyta.grybos@amartus.com lub gdpr@amartus.com)

X. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystanie Pani/Pana wizerunku w celu wskazanym powyżej.

 

[ENG]
INFORMATION ON PERSONAL DATA PROCESSING

Amartus Polska sp. z o.o., ul. Wasilewskiego 20/14, 30-305 Kraków, KRS number: 0000466250 (Administrator), informs that:

I. The personal data provided by you, such as name, surname, and image, are processed by the Administrator for purposes related to the promotion of Amartus Polska sp. z o.o., including, in particular, the publication of your image on social media.

II. The processing of your personal data is based on your consent, i.e., Article 6(1)(a) of the GDPR.

III. Providing personal data is voluntary. Failure to provide personal data does not have consequences.

IV. Personal data will be processed for a period of 12 months.

V. You have the right to request access to your personal data from the Administrator, as well as the right to rectify, delete, or restrict processing, the right to object to processing, and the right to data portability. You also have the right to withdraw your consent at any time.

VI. Your personal data may be disclosed to trusted partners, such as:

  • Amartus Limited based in Ireland,
  • Service providers – entities providing services to the Administrator, including IT services.

VII. Your personal data may be transferred to third countries, e.g., entities providing hosting services. In such cases, the transfer of personal data is based on standard contractual clauses or an appropriate decision of the European Commission. The specified safeguards are available at the Administrator’s headquarters.

VIII. Automated decisions will not be made based on your personal data.

IX. You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority (President of the Personal Data Protection Office). Please address any doubts or questions regarding the protection of your personal data, in the first instance, to Edyta Gryboś (edyta.grybos@amartus.com or gdpr@amartus.com).

X. By giving consent to the processing of personal data, you also consent to the use of your image for the purposes specified above